Od Pani Dyrektor

Zarządzenie  Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego

  1. S. Petrycego w Pilźnie z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie

sposobu zachowania się nauczycieli i uczniów podczas wydłużonego okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

i w związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole do 10 kwietnia 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa zarządzam, co następuje:

  • 1

 

  1. Od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r. (do przerwy świątecznej) wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mają być realizowane zgodnie z podstawą programową w ramach kształcenia na odległość. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani mieć kontakt on-line z uczniami należącymi do danego oddziału/grupy za pośrednictwem Internetu (dziennika elektronicznego, poczty e-mailowej i różnych platform edukacyjnych) w godzinach wyznaczonych przez tygodniowy rozkład zajęć, tak aby móc rejestrować ich obecność na zajęciach. W związku z tym od 25 marca 2020 r. nauczyciele są zobligowani wpisywać do dziennika elektronicznego tematy i frekwencję. W temacie lekcji nauczyciele są także zobowiązani podać to, przy pomocy jakiej platformy edukacyjnej czy innej drogi internetowej kontaktują się z uczniami. Informuję także, że losowo wybrani uczniowie będą pytani o to, czy zajęcia przez Internet, prowadzone przez danego nauczyciela, są z nimi realizowane.
  2. Nauczyciele zobowiązani są również w w/w terminie monitorować, sprawdzać i oceniać wiedzę uczniów np. ich aktywność i prace pisemne, które należy przeprowadzać za pośrednictwem Internetu. Ilość sprawdzianów przeprowadzanych w danym dniu i tygodniu w danym oddziale za pośrednictwem Internetu ma być zgodna z zapisami zawartymi w statucie szkoły, a więc ma uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia i zapobiec nadmiernemu obciążeniu ucznia.
  3. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są zebrać od uczniów informacje, czy uczniowie mają dostateczny dostęp do komputera i Internetu w wymiarze umożliwiającym im uczestnictwo w lekcjach on-line. Wszelkie problemy w tym zakresie wychowawcy, rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłaszać Dyrektorowi szkoły.
  4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach kształcenia na odległość mogą korzystać z własnych materiałów, jak również z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (np. z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl), Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne.
  5. Jeśli nauczyciele będą mieli trudności z prowadzeniem nauczania zdalnego w swoich domach, mogą korzystać ze sprzętu komputerowego w pracowniach na terenie szkoły lub pożyczyć go do domu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Dyrekcji szkoły.
  6. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są przypomnieć uczniom i rodzicom uczniów drogą internetową podstawowe zasady higieny pracy, dotyczące przygotowania miejsca do nauki w domu i stosowania komputera do nauki, a także sposobie organizacji i realizacji podstawy programowej oraz poinformować uczniów i rodziców o sposobach, formie i zasadach organizacji zajęć i zasadach oceniania Prowadząc zajęcia w ramach kształcenia na odległość, należy stosować zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Dyrektor szkoły

                                                                                                        Jolanta Rębiś

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *