AKTYWNA TABLICA

 

„Aktywna tablica” to rządowy  program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” – edycja 2021 (rok szkolny 2021 – 2022) Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie otrzymało dofinansowanie w wysokości 14 000 zł. Z tych środków zostały zakupione 2 interaktywny monitory, które doposażyły pracownie.

Cel projektu:

  • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
  • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
  • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów i nauczycieli;
  • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele Programu „Aktywna tablica”:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Scenariusze przeprowadzonych lekcji otwartych:

Scenariusz przeprowadzonej lekcji otwartej z języka angielskiego

Scenariusz przeprowadzonej lekcji otwartej z informatyki

Scenariusz przeprowadzonej lekcji z języka polskiego_1

Scenariusz przeprowadzonej lekcji z języka polskiego_2

Scenariusz przeprowadzonej lekcji z języka niemieckiego