Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie http://petrycy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

· obrazy, zdjęcia nie posiadają tekstów zastępczych;

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

· linki nie posiadają treści ani tytułu, alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;

· umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

· pliki, które nie zostały wytworzone w Liceum Ogólnokształcącym im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie są wyłączone z dostępności

· zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

Ułatwienia na stronie podmiotowej: Strona http://petrycy.pl/ posiada następujące ułatwienia:

· podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/zielone litery),

· możliwość powiększenia liter na stronie,

· przejrzysty i czytelny układ materiałów,

· plan terenu wokół szkoły oraz wewnątrz budynku

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-05-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony:

– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1b4b91f1-1c67-41b5-a469-f5f6b1f39de6 ) z którego wynika, że strona internetowa http://petrycy.pl/ spełnia wymagania w 99,81 %.

– Validator Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analysis/60a4c19abd19830d49000b5e), z którego wynika, że strona internetowa http://petrycy.pl/ „Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.” 5,0 / 10,0.

– Wave Report (https://wave.webaim.org/report#/http://petrycy.pl/), z którego wynika, że strona internetowa http://petrycy.pl/ posiada 0 błędów i 13 ostrzeżeń.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Rębiś · e-mail: lopetrycy@interia.pl

· telefon: 14 6721004

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

· adres: Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno · e-mail: lopetrycy@interia.pl

· telefon: 14 6721004

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada miejsca parkingowe.

Dostęp do Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie jest z pozycji brukowanego podłoża. Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Szkoła posiada podjazd dla wózków inwalidzkich z poziomu parkingu. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Budynek nie posiada wind. W Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także jest brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.