Początki funkcjonowania Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie sięgają końca stycznia 1945 roku. Wtedy to prof. K. Mazurkiewicz na podstawie upoważnienia pełnomocnika Rady Krajowej w Lublinie inż. Andreasika dokonał próbnych wpisów na listę uczniów, przyjmując zgłoszenia 157 osób. Zainicjował tym samym działalność zmierzającą do powołania pierwszej w wielowiekowej historii Pilzna szkoły średniej. Ideę tę poparło kilku światłych pilźnian: A. Jakóbczyk, S. Węgrzyn, W. Kula, A. Kawecki i A. Węgrzyn.
Rozpoczęto starania o uzyskanie akceptacji właściwych władz oświatowych. Efektem była decyzja Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego z dnia 10 lutego 1945 roku, zatwierdzająca działalność szkoły jako Filii I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. Następnie dzięki poparciu kilku wpływowych obywateli (A. Tatoń, St. Kwiatkowski) decyzją Ministra Oświaty z 13 marca 1945 roku szkoła już jako Państwowe Gimnazjum i Liceum w Pilźnie uzyskała samodzielność. Funkcję dyrektora pełnili kolejno:
1945 – 1954                    Kazimierz Mazurkiewicz
1954 – 1956                    Stanisław Gaciarz
1956 – 1967                    Antoni Wójcik
1967 – 1968                    Józef Klucznik
1968 – 1973                    Władysław Rajchel
1973 – 1986                    Stanisław Kłok
1986 – 1991                    Maria Skopek
1991 – 2017                    Marek Wojtuła
2017 –  2021                   Jolanta Rębiś
od 2021                          Agnieszka Jakubus

Szczególną rolę w dziejach szkoły odegrał jej pierwszy dyrektor pan Kazimierz Mazurkiewicz, w okresie wojny organizator tajnego nauczania na terenia Pilzna i okolic, a następnie główny inicjator działań zmierzających do powołania pierwszej w dziejach Pilzna średniej szkoły ogólnokształcącej. W początkowym okresie funkcjonowania szkoły istniały duże problemy kadrowe. Brakowało wykwalifikowanych nauczycieli, odpowiadających kryteriom ustalonym przez władze oświatowe. Jednak w wyniku podjętych kroków do pracy zgłosiło się kilku pedagogów. Byli to: Józef Mazurkiewicz, Zygmunt Ziaja, Kazimierz Ernest, Tadeusz Gola, Kazimierz Stańczykiewicz, Józef Obrocki, ks. dr Piotr Żuk, Maria Stańczykiewicz, Marian Bydłoń, Karolina Ożogowa, Feliks Woźniak, Maria i Kazimierz Fedykowie, Stanisława Wilgusz, Olga Cieśla. Niestety niektórzy z nich traktowali pracę w liceum w Pilźnie przejściowo, stąd duża płynność kadr. Pewna stabilizacja kadry nastąpiła dopiero w połowie lat 50-tych.

Uwieńczeniem pracy ucznia w szkole średniej jest z pewnością egzamin dojrzałości. Pierwsza matura w LO w Pilźnie odbyła się w 1946 roku. Przystąpiło do niej 12 osób (wszyscy ją zdali). W następnych latach liczba abiturientów rosła. Średnio 42% kontynuowało naukę na studiach wyższych. Znaczna część pozostałych zdobywała wykształcenie w szkołach pomaturalnych.
Wielu absolwentów naszego liceum to lekarze, prawnicy, ludzie nauki, kultury i sztuki znani na terenie całego kraju. Uczniowie szkoły brali i nadal biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych (matematycznych, literatury i języka polskiego, filozoficznych, chemicznych, geograficznych, historycznych, języków obcych, wiedzy religijnej, wiedzy o Unii Europejskiej, plastycznych, muzycznych).

Powołana przed laty placówka od początku była silnie związana z lokalnym środowiskiem. Nie tylko prowadzi działalność dydaktyczną umożliwiającą przygotowanie się do podjęcia studiów, ale też wychowawczą, kształtując światłych i rozumnych obywateli społeczności pilzneńskiej i okolic. Młodzież naszego liceum przyczynia się do rozwoju życia kulturalnego, między innymi poprzez okolicznościowe akademie, wystawianie przedstawień teatralnych. Włączamy się również w różne akcje społeczne i charytatywne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, organizowanie zbiórek pieniężnych dla uczniów dotkniętych poważnymi chorobami). Wychowankowie pamiętając o swych korzeniach organizują zjazdy absolwentów i spotkania koleżeńskie. Podczas jednego z nich 3 maja 1991 roku szkoła otrzymała imię Sebastiana Petrycego, wybitnego pilźnianina oraz sztandar będący chlubą nas wszystkich.